I SemFem: Kobiety na Akademii
1st SemFem: Women in Academia

Akademie Sztuk Pięknych w Polsce wyróżniają się spośród innych uczelni znaczącymi dysproporcjami liczby studentek wobec liczby kobiet zatrudnionych na etatach dydaktycznych i badawczych. Liczba studentek systematycznie wzrasta, liczba pracowniczek nie zwiększa się w sposób adekwatny. W 2015 roku w wyższych uczelniach artystycznych studiowało 77 proc. kobiet, pracowniczek naukowych było już tylko 35 proc., a kobiet-profesorów zwyczajnych jedynie 17 proc. Notabene, istnieją w Polsce szkoły artystyczne, gdzie nie znajdzie się ani jednej profesorki. Gorzej dzieje się wyłącznie na uczelniach teologicznych. Badanie na ten temat przeprowadził zespół działający z ramienia Fundacji Katarzyny Kozyry (Marne szanse na awanse. Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce, 2015). Nieco wcześniej temat obecności kobiet na takich uczelniach podjęła Anka Leśniak w pracy Zarejestrowane (2011), a przedtem Anna Okrasko – w realizacji Malarki – żony dla malarzy (2003) i Mój profesor maluje w paski a ja w groszki, bo to jest bardziej dziewczęce (2004).

Czy taka proporcja liczby kobiet studiujących do zatrudnionych na uczelni nadal się utrzymuje? Jeśli tak, to jakie są jej źródła? Dlaczego np. studentki często – jak wynika z raportu Marne szanse na awanse… – przychodzą na uczelnię pełne wiary we własne siły, a kooczą ją wiary tej pozbawione? Czy sytuacja zdołała się przynajmniej trochę zmienid na lepsze? Dlaczego kobiety, które pracują na uczelniach, często nie wspierają kobiet studiujących?

Na te i podobne tematy będziemy dyskutować w trakcie I spotkania Seminarium Feministycznego. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Wystąpienia:
1) Iwona Demko Pierwsza studentka ASP w Krakowie

2) Zofia Nierodzińska Gdzie jest akademia? Instytucja krytyczna i science fiction, w stronę Wirtualnego Feministycznego Uniwersytetu

3) Zuzanna Janin Kobiety na Akademii i język kariery. “Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek / Lądek”

Moderatorka: Magdalena Ujma

Academies of Fine Arts are distinct from the rest of Polish universities because of the considerable disproportion between the number of female students and women holding didactic and research positions. More and more women take up studies in art, but the number of female employees fails to follow suit. In 2015, women made up 77% of art academy students, but only 35% of lecturers, and only 17% held full professor titles. Notably, art schools exist in Poland with not even a single female professor. The situation is worse only at theological academies. The issue has been studied by a team working under the Katarzyna Kozyra Foundation (Little Chance to Advance. An Inquiry into the Presence of Women at Art Academies in Poland, 2015). It was also previously addressed by Anka Leśniak in her work Registered (2011), and by Anna Okrasko in her Female Painter – a Wife for a Painter (2003) and My Professor Paints in Stripes and I Paint in Dots Because It Is More Girly (2004).

Does this disproportion between female students and academic employees persist? If so, where does it come from? For example, why does it often happen, as Little Chance to Advance shows, that women enter their studies brimming with confidence but graduate with no faith in themselves? Has the situation improved at least a little? Who do women who work at academies often fail to support women who study?

We will discuss these and similar topics during the 1st Feminist Seminar. Feel cordially invited. Admission is free.

Papers:
1) Iwona Demko, The First Female Student of the Academy of Fine Arts in Krakow
2) Zofia Nierodzińska, Where Is Academia? Critical Institution and Science Fiction, towards a Virtual Feminist University
3) Zuzanna Janin, Women in Academia and the Language of Career. ‘There’s No Such City as London, there’s only Londek / Lądek

"Żubrzyce mówimy nie", akcja przed Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie | "Bison Ladies We Say No", action in front of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Sobota, 16 grudnia 2017, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 16 December 2017, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw