II SemFem: Krytyka wobec artystek
2nd SemFem: Art Criticism and Women Artists

O działalności Ewy Partum w Polsce lat siedemdziesiątych mówi się, że nie mogła znaleźd zrozumienia, bo krytycy nie mieli wówczas odpowiednich narzędzi, by ją odpowiednio zinterpretowad. Potrzeba było ponad trzydziestu lat, by rozpoznano znaczenie tej sztuki i by znalazła ona godne miejsce na mapie sztuki współczesnej.

Jak sytuacja wygląda dzisiaj? Czy po latach rzeczywiście jesteśmy w innym miejscu? Czy krytyka weszła już dzisiaj w posiadanie odpowiedniego języka i narzędzi, by potraktowad artystki poważnie? Czy sztukę kobiet się zauważa? Jakie są typy komentarzy? Co jest dla krytyki najważniejsze? Co pomijane milczeniem? I wreszcie: czy można mówid o dyskredytacji?

Będziemy rozmawiad o konkretnych przypadkach ze współczesnej praktyki krytycznej.

Wystąpienia:
1) Ewelina Jarosz, “W swojej ocenie mnie i mojego malarstwa byłeś rażąco nieodpowiedzialny. Wzorce zapóźnionego sukcesu na przykładzie malarek ‘Szkoły Nowojorskiej'”

2) Dyskusja wokół reakcji krytyków (lub jej braku) na ostatnie wystawy sztuki kobiet (m.in. “Złe kobiety”, kuratorka Krystyna Piotrowska oraz Polki, patriotki, rebeliantki, kuratorka Izabela Kowalczyk) z udziałem Krystyny Piotrowskiej

It is said that Ewa Partum’s art failed to find understanding in the 1970s in Poland because at that time critics did not have appropriate tools at their disposal to interpret her work correctly. It took more than thirty years for her art to gain recognition and a deserved place on the contemporary art map.

What is the situation like today? Are we really in a different place after all these years? Has art criticism developed a proper language and tools to treat women artists seriously? Does women’s art get noticed? How is it typically commented on? What is the most important thing for art critics? What is passed over in silence? And finally, can we say that discreditation is involved?

We will talk about specific cases of contemporary critical practices.

Papers:
1) Ewelina Jarosz, “
You’ve Been Grossly Irresponsible in Your Criticism of Me and My Painting. Patterns of Belated Success on the Example of New York School Paintresses”

2) Discussion around the reaction of critics (or lack thereof) to the latest women’s art exhibitions (such as “Bad Women”, curated by Krystyna Piotrowska, and “Polish Women, Patriots, Rebels”, curated by Izabela Kowalczyk) with the participation of Krystyna Piotrowska

widok wystawy "Złe Kobiety" | view of the exhibition “Bad Women”, Galeria Atrium, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2017

Sobota, 10.02.2018, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 10 February 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw