III SemFem: Związki twórcze
3rd SemFem: Creative Relationships

Wiosenne seminarium feministyczne poświęcone zostanie związkom twórczym – artystom, których łączy miłośd. Interesuje nas to, jak uczucia przejawiają się w artystycznej współpracy i twórczości rozwijającej się równolegle. Jak wpływają na rozwój sztuki, podmiotowości twórczej i pozycję artystów. Jak intymnośd łączy się ze społeczno- politycznym wymiarem twórczości.

Wystąpienia:

  1. Julia Kosmynka, Twórcza koegzystencja – związki artystów i ich odzwierciedlenie we wspólnej twórczości
  2. Wiktoria Szczupacka, Książki pisane z miłości. Lata 70. w literaturze dokumentu osobisego autorstwa artystek i organizatorek
  3. Aleka Polis, Miłość, przyjaźń, kooperacja (2004-2018)

The spring feminist seminar is devoted to creative relationships, that is artists who share romantic love. We take interest in the way feelings manifest themselves in creative collaboration and artistic practices developed in parallel. How do they influence the development of art, creative subjectivity and artists’ position? How does intimacy tie in with the socio-political dimension of creative work?

Papers:

  1. Julia Kosmynka, Creative Co-Existence – Artists’ Relationships and Their Reflection in Art Created Together
  2. Wiktoria Szczupacka, Books Written out of Love. The 1970s in Personal Documentary Literature by Women Artists and Organisers
  3. Aleka Polis, Love, Friendship, Cooperation (2004–2018)

sobota, 14.04.2018, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 14 April 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw