XI SemFem: Sztuka i aktywizm feministyczny
11th SemFem: Art and Feminist Activism

Tematem XI edycji SemFem jest aktywizm feministyczny i sztuka.
Przyjrzymy się konkretnym działaniom aktywistycznym prezentowanym przez artystki i działaczki. Zobaczymy przykłady tak aktywizmu spontanicznego, jak i solidnie przygotowanego. Każde z działań wychodzi z artystycznej strefy komfortu i zdecydowanie wkracza w sferę społeczną i polityczną. Każde nastawione jest na zmianę tego, co jest złe, niesprawiedliwie i wymagające naprawy.

Wystąpienia:

1. Black Venus Protest (Magdalena Mellin, Monika Wińczyk), Tu kuna do Ministra Sprawiedliwości

Performance i prezentacja. Black Venus Protest poprzez różne akcje artystyczne, performatywne oraz protesty, od ponad dwóch lat wychodzi na ulice wyrażając swój sprzeciw wobec łamania praw kobiet – praw człowieka, w obronie Matki Ziemi, stając solidarnie za represjonowanymi po Czarnym Proteście, nie zgadzając się na jakąkolwiek przemoc.

2. Zofia Reznik, Jagoda Dobecka, Iwona Ogrodzka, Bravo girls – aktywizm informacyjny
i ekonomiczny

Prezentacja działań dwóch grup: Kolektywu Kariatyda oraz Wykwitexu. Prezentacja dwóch niezależnych od siebie wrocławskich przedsięwzięć, przypadkowo zatytułowanych identycznie: “Bravo girls”. Poruszone zostaną m.in. wątki kolektywnego tworzenia sztuki opartej na braku hierarchii, empatii i współpracy.

3. Aleka Polis, Profanacje, subwersje, kolaboracje, miejskie partyzantki

Akcje Aleki Polis uderzają we wszelkie niesprawiedliwości i absurdy społeczne, które oferuje nam kościół, państwo, rodzina. Akcje organizuje wspólnie ze znajomymi, czasem z partiami (Zieloni), lub z Amnesty International, z Krytyką Polityczną, które pomagały zorganizować, lub wspierały finansowo niektóre akcje. Czasem swoimi działaniami wzmacnia wspólnotę, jak podczas tkania „Krajobrazu porewolucyjnego” w Staniszowie. Aktualnie pracuje z mieszkańcami TBS na Pradze.

4. Katarzyna Lewandowska, „I po co nam wolność kobiet. Feministyczny aktywizm artystyczny przeciwko władzy. Anarchopornopór”

Zostaną przedstawione cztery projekty, w które autorka była/wciąż jest zaangażowana. Są to: 1. I po co nam wolność kobiet, 2. Black Venus Protest, 3. Rebelle, 4. Dead of Patriarchy. Wszystkie są krytycznym komentarzem skierowanym ku władzy, opartej na bezwzględnym wyzysku izysku. Celem działań, które podejmuje autorka, jest szczególne
zwrócenie uwagi na obszar szeroko rozumianego wykluczenia. Aktywizm na
rzecz istot ludzkich i nieludzkich stanowi podstawę dla feminizmu, który ukierunkowany jest na troskę wobec wszystkich czujących istot.

Moderatorki: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

The 11th edition of SemFem is devoted to the topic of feminist activism and art.

We look at specific activist initiatives created by women artists and activists, including examples of both spontaneous and carefully prepared actions. Each project goes beyond the comfort zone of art and makes a powerful entry into the social and political sphere. Each seeks to change things that are wrong, unjust and require fixing.

Seminar plan:

1. Black Venus Protest (Magdalena Mellin, Monika Wińczyk), A Marten Speaking to the Minister of Justice

Performance and presentation. Through a variety of artistic, performative and protest actions, Black Venus Protest has been taking to the streets for the last two years in order to voice their opposition to violating women’s rights – human rights, in defence of the Mother Earth, demonstrating solidarity with those who suffered repressions after the Black Prostest and refusing to tolerate any kind of violence whatsoever.

2. Zofia Reznik, Jagoda Dobecka, Iwona Ogrodzka, Bravo Girls – Informational and Economic Activism

Presentation of the activity of two groups: Kariatyda Collective and Wykwitex – two independent initiatives from Wrocław which happen to bear the same title: “Bravo Girls”. The addressed topics include collective and non-hierarchical artmaking based on empathy and collaboration.

3. Aleka Polis, Profanations, Subversions, Collaborations, Urban Guerrillas

Actions by Aleka Polis confront all kinds of social injustice and absurdities generated by the church, state and family. The artist carries out these initiatives with her friends, sometimes with political parties (The Greens), Amnesty International and Krytyka Polityczna, which help to organise selected actions or support them financially. Some of her activities seek to strengthen the community, such as the weaving of the “Post-Revolutionary Landscape” in Staniszów. Polis is currently working with residents of the Communal Building Society (TBS) buildings in Warsaw’s district of Praga.

4. Katarzyna Lewandowska, Why Do We Need Women’s Freedom. Feminist Artistic Activism Against the Authorities. Anarcho-Porno-Resistance

Discussion of four projects in which Lewandowska was or is still involved: 1. Why Do We Need Women’s Freedom, 2. Black Venus Protest, 3. Rebelle, 4. Death of Patriarchy. All of them deliver a critical commentary on power founded on ruthless exploitation and profit-seeking. These activities serve particularly to draw attention to the field of broadly understood exclusion. Activism for the sake of human and non-human beings offers a foundation for a feminism that cares for all feeling creatures.

Moderators: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

Monika Wińczyk, Agnieszka Sprawka, Katarzyna Pastuszak, Magda Doborzyńska. Zdjęcie zrobione podczas przemarszów Pierwszej Grupy Black Venus Protest w ramach współpracy z grupą CALDODECULTIVO, Stocznia Gdańska, 2017. Fot. Magdalena Mellin.

sobota, 07.12. 2019 o 12:00 – 15:00
lokal_30, Warszawa

December 7, 2019, noon – 3 pm
lokal_30, Warsaw