XIII Seminarium Feministyczne: Cyberfeminizm, Antyfaszyzm i Inne Strategie Rozmontowywania Systemu
13th Feminist Seminar: Cyberfeminism, Anti-Fascism and Other Strategies of Dismantling the System

W trakcie CFP do XIII SemFem zastał nas wybuch pandemii COVID-19. Szybko podjęłyśmy decyzję o zorganizowaniu seminarium w sieci oraz o pozostaniu przy zaproponowanym temacie, który stał się jeszcze bardziej aktualny, a wobec upadku całego dotychczasowego systemu zyskał jeszcze nowy wymiar. Bardzo cieszymy się na spotkanie z Wami i rozmowę o tym, co dzieje się na naszych oczach oraz o tym czy mamy szanse na stworzenie lepszej rzeczywistości na gruzach tej, która właśnie odchodzi.

Ta edycja SemFem zbiegnie się również z zakończeniem obchodów Roku Antyfaszystowskiego. Chcemy poddać refleksji strategie oporu wobec systemu stosowane przez kobiety, ich zaangażowanie w akcje, manifestacje i wystąpienia. W 1985 roku Donna Haraway opublikowała “Manifest cyborga” – esej, w którym twierdziła, że cyborg to nie tylko połączenie człowieka i maszyny, lecz także istota uwolniona od przymusu binarności płci. Tekst ten stał się w latach 90. inspiracją dla powstania nowego ruchu politycznego i artystycznego – cyberfeminizmu, którego głównym przesłaniem było wyzwolenie kobiet poprzez udział w rewolucji technologicznej oraz nadzieja, że początkujący wówczas internet stanie się przestrzenią wolną od struktur patriarchalnych i od przemocy. Pragniemy zastanowić się jak dziś, po blisko ćwierć wieku działają i myślą cybefeministki, co udało im się zdziałać, czy ich ruch jest i był czystą utopią, czy też rzeczywiście udało im się zainspirować i wzmocnić strategie rozmontowywania systemu.

Program Seminarium:
1. Anka Leśniak, Cyberfeminizm czyli jak wyrwać joysticki z rąk technokowbojów? Początki ruchów cyberfeministycznych – prezentacja – wprowadzenie do zagadnień cyberfeminizmu
2. Katarzyna Sienkiewicz, We were the modern cunt – akcja performatywna w sieci
3. Ewa Bloom Kwiatkowska, OBRAZ WOBEC PRZEMOCY / KOD EKRANU. Subwersja jako gest oporu w mojej praktyce
artystycznej – prezentacja dotycząca zastosowania technologii wobec przemocy w praktyce artystycznej prelegentki
4. Justyna Górowska, Czy AI jest seksistowskie? – wykład performatywny dotyczący emancypacji w sieci
5. Katya Shadkovska, Antyfaszyzm i feminizm w czasach Covidu – wykład związany z praktyką i doświadczeniami artystki oraz wystawą, która miała się odbyć w lokalu_30 w kwietniu tego roku

The outbreak of the COVID-19 pandemic occurred during the CFP for the 13th SemFem. We quickly decided to organise an online seminar and stick to the proposed subject, which became even more topical and acquired yet another dimension given the collapse of the entire hitherto functioning system. We are very excited about the prospect of meeting you, talking about what is happening before our eyes, and discussing whether a chance exist to build a better reality on the ruins of the one which is now becoming a matter of the past.

This edition of SemFem also coincides with the end of the Anti-Fascist Year celebrations. We wish to reflect on the strategies of resistance to the system used by women and women’s engagement in actions and manifestations. In 1985, Donna Haraway published A Cyborg Manifesto – an essay in which she states that the cyborg is not merely a human-machine fusion, but also a creature liberated from compulsory gender binarism. In the 1990s, Haraway’s text inspired the emergence of a new political and artistic movement: cyberfeminism, whose main postulate concerned the liberation of women through participation in technological revolution and the hope that the then-nascent Internet would become a space free from patriarchal structures and violence. We wish to reflect on how cyberfeminists work and think today, nearly quarter of a century after that moment; and to discuss what they have managed to achieve, whether their movement is and was purely utopian or indeed succeeded in inspiring and enhancing the strategies of dismantling the system.

Seminar programme:
1. Anka Leśniak, Cyberfeminism, or How to Snatch Joysticks from the Hands of Techno-Cowboys? The Beginnings of Cyberfeminist Movements – presentation, introduction to cyberfeminism
2. Katarzyna Sienkiewicz, We Were the Modern Cunt – online performative action
3. Ewa Bloom Kwiatkowska, IMAGE IN THE FACE OF VIOLENCE / THE CODE OF THE SCREEN. Subversion as a Gesture of Resistance in My Artistic Practice – presentation devoted to the use of technology to confront violence in Ewa Bloom Kwiatkowska’s creative work
4. Justyna Górowska, Is AI Sexist? – performative lecture on online emancipation
5. Katya Shadkovska, Anti-Fascism and Feminism in the Covid Era – lecture devoted to the artist’s practice and experiences as well as her exhibition that was supposed to take place at lokal_30 in April 2020.

Ewa Bloom Kwiatkowska, “PUNCTUM/Świadomość wzrokowa”, 2013, kadr z wideo-performansu zrealizowanego w technologii green screen | Ewa Bloom Kwiatkowska, video still from: “PUNCTUM/Visual Consciousness”, 2013, green screen technology video-performance

18 kwietnia 2020, online, godz. 12.00-15.00

 

18 April 2020, online, noon to 3 pm