XVII Seminarium Feministyczne: Queerowe fantazmaty, queerowe realia
15th Feminist Seminar: Queer Phantasms, Queer Realities

Zapraszamy na drugą część Seminarium Feministycznego poświęconego queerowi i sztuce, a także intelektualnemu dziedzictwu i wpływowi Marii Janion. Jego pierwsza część zatytułowana była „Duch inności. Artyski i artyści wobec mniejszości seksualnych” i odbyła się 10 października 2020 roku z udziałem Tomasza Kitlińskiego, Pawła Leszkowicza, Liliany Piskorskiej i Kingi Michalskiej.

Tytuł tamtego Seminarium inspirowany był książką zmarłej niedawno Marii Janion „Kobiety i duch inności”, w której autorka opisuje tłumioną przez społeczeństwo i kulturę odmienność. Janion w udzielonym Kazimierze Szczuce w 2012 roku wywiadzie-rzece dokonała coming-outu, stając się tym samym mentronką nie tylko polskich feministek, ale również wszystkich mniejszości seksualnych.

Wydarzenia z sierpnia tego roku – najpierw okołowyborcza nagonka na środowisko LGBTQ+, a później aresztowanie Margot, działaczki równościowego ruchu Stop Bzdurom świadczą o tym, że rząd polski zgodnie ze niesławnymi słowami prezydenta Dudy „to nie osoby, to ideologia” zamierza systematycznie tępić, a przede wszystkim wzbudzać społeczną nienawiść do przedstawicieli tej społeczności, do osób nieheteronormatynych.

W czasie XVII edycji Seminarium Feministycznego pragniemy przyjrzeć się artystkom i artystom, które i którzy w swojej działalności upominają się o prawa mniejszości seksualnych, będąc jednocześnie niejednokrotnie tych mniejszości reprezentantami_tkami. Zachęcimy też do refleksji nad dziedzictwem Marii Janion i wpływem jej dzieła na sztukę współczesną, szczególnie zaś na działania prorównościowe. Opowie o nich Agata Araszkiewicz, która tak zapowiada swoje wystąpienie: Kultura wizualna dla projektu humanistyki Marii Janion była jednym najważniejszych odniesień myślenia o współczesności. Projekt ten należy rozumieć jako refleksję o napięciach symbolicznych, politycznych i społecznych zanurzonych w przeszłości, ale projektujących silnie nasza przyszłość. Zarówno w studiach nad romantyzmem i jego odmianie krajowej, martyrologicznej, jak i w wizji humanistyki w ruchu, przekraczającej stale nasza kondycje, jakimi była seria „Transgresje”, Janion stale odnosiła się do sztuki. Kompleksy znaczeń, które przynoszą fantazmaty artystyczne maja często potencje emancypacyjna, wystarczy tylko umieć je przeczytać. W myśleniu Janion i jej teoretycznej praktyce nie zabrakło także doświadczenia wystawienniczego, jakim był w 2005 roku projekt „Polka. Medium, cień, wyobrażenie”, pokazany w warszawskim CSW. Jak rozumieć i łączyć wizualność, sztukę i myślenie mniejszościowe?

Program seminarium:
1. Gabriela Skrzypczak „Lezby Karoliny Sobel. Czy potrzebujemy lesbijskiej teorii sztuki?
2. Izabela Maciejewska „Transgresja vs transfobia – sztuka jako narzędzie buntu i społecznej zmiany
3. Agata Araszkiewicz „Sztuka myślenia, czyli myślenie i sztuka. Projekt artystycznej krytyki fantazmatycznej Marii Janion

Feel cordially invited to the second part of the Feminist Seminar devoted to queer and art as well as the intellectual legacy and influence of Maria Janion. The first part, titled “The Spirit of Otherness. Artists and Sexual Minorities”, took place on 10 October 2020 with Tomasz Kitliński, Paweł Leszkowicz, Liliana Piskorska and Kinga Michalska as guests.

The title of the previous Seminar was inspired by the book by recently deceased Maria Janion Kobiety i duch inności [Women and the Spirit of Otherness], in which the author discussed otherness repressed by the society and culture. In the book-size interview conducted by Kazimiera Szczuka in 2012 Janion came out as a lesbian, thus becoming a mentor not only of Polish feminists, but also all sexual minorities.

The developments in August this year – the election campaign bashing of the LGBTQ+ community, followed by the arrest of Margot, an activist of the equality-oriented Stop Bullshit movement – are testament to the Polish government’s intention to follow the infamous words of President Andrzej Duda, “they are not people, it’s ideology” and systematically suppress
and, above all, stir up the society’s hatred of the community of non-heteronormative individuals.

During the 17th edition of the Feminist Seminar, we wish to look at artists whose work calls for the rights of sexual minorities, and who often represent these minorities themselves. We also encourage reflection on the legacy of Maria Janion and the impact of her work on contemporary art with a particular focus on equality-driven activities. These will be discussed by Agata Araszkiewicz, who announces her lecture as follows: Visual culture was one of the crucial references for thinking about contemporaneity in Maria Janion’s project of the humanities. This project should be understood in terms of reflection on symbolic, political and social tensions that are immersed in the past, but powerfully design our future. Janion constantly referred to art in her studies on Romanticism and its Polish, martyrological variation as well as in her vision of the humanities in motion, serving to constantly overcome our condition, represented by the Transgresje [Transgressions] series. The complexes of meanings that result from artistic phantasms often manifest an emancipatory potential, provided that one is able to decipher them. Janion’s thought and theoretical practice also involved an exhibition experience – the project “Polish Woman. Medium, Shadow, Image” at Warsaw’s CCA Ujazdowski Castle in 2005. How to understand and combine visuality, art and minoritarian thinking?

Seminar programme:
1. Gabriela Skrzypczak, “Lezby by Karolina Sobel. Do We Need a Lesbian Art Theory?
2. Izabela Maciejewska, “Transgression vs Transphobia – Art as a Tool of Revolt and Social Change
3. Agata Araszkiewicz, “The Art of Thinking, or Thinking and Art. Maria Janion’s Project of Phantasmal Art Critique

Karol Radziszewski, Maria Janion, z cyklu Poczet, 2017, akryl na płótnie | Karol Radziszewski, Maria Janion, from the series Roster, 2017, acrylic on canvas

19 grudnia 2020, online, godz. 12.00-15.00

19 December 2020, online, noon – 3 PM