XIX SemFem: Drogi do feminizmu
19th SemFem: Paths to Feminism

Żyjemy w momencie feministycznego przebudzenia w Polsce. Idee feminizmu znajdują coraz szerszy odbiór, a dynamika przemian społecznych i politycznych sprawia, że skłaniamy się w stronę protestów i aktywizmu. Głośno krzyczymy i upominamy się o swoje prawa. Coraz więcej osób jest świadomych tego, że nadszedł czas równych praw wszystkich członków społeczeństwa, a oprócz przemiany społecznej mamy także do czynienia ze zmianą generacyjną: do ruchu przyłączają się młode działaczki, do kobiet, osób niebinarnych i transpłuciowych przyłączają się wreszcie mężczyźni, powstaje też wiele nowych inicjatyw prorównościowych. Nowa generacja przynosi ze sobą bezkompromisowość, odwagę i własne spojrzenie na świat oraz właściwe sobie sposoby działania.

Interesuje nas spojrzenie na najnowszą historię ruchu feministycznego w środowisku zajmującym się kulturą audiowizualną. Ciekawi nas również spojrzenie na najnowszą historię ruchu feministycznego w środowisku zajmującym się kulturą audiowizualną. Każda, każde i każdy z nas ma przecież swoją własną historię dojrzewania do ruchu feministycznego, niezależnie od stopnia aktywizmu.

Otrzymałyśmy bardzo dużo znakomitych zgłoszeń, postanowiłyśmy więc rozbić tę edycję SemFem na dwie części, pierwsza z nich odbyła się 6 marca.

Program:
1. Lila Kalinowska „Tablica”
2. Zuzanna Janin „A ty Zuziu, kim chciałabyś zostać gdy dorośniesz? Sufrażystką.”
3. Dominika Borkowska „SIOSTRZEŃSTO – brzeg dla rozbijających się fal”
4. Iza Moczarna-Pasiek „Krąg”
5. Paweł Korbus i Martyna Karpowicz „Poniewczasie”

Na zdjęciu: Zuzanna Janin, „Objet trouvé. Maria”, 2018

We are witnessing a feminist awakening in Poland. Feminist ideas are gaining ever wider currency and the dynamic of social and political transformations compels us to turn to protests and activism. We scream out loud and demand our rights. More and more people are aware
that the time has come for all members of the society to enjoy equal rights, and that the social re-orientation is accompanied by a generational change: the movement is joined by young activists, women, non-binary individuals and transgender people are finally joined by men, and new equality-oriented initiatives are mushrooming. The new generation contributes with their uncompromising attitude, courage, their own outlook on the world, and their proper modes of action.

We take interest in the latest history of the feminist movement in the milieu involved in audiovisual culture. After all, each of us has their own history of becoming ripe for the feminist movement, regardless of the degree of our activist involvement.

We have received a great many excellent submissions, and therefore we have decided to divide this edition into two parts, the first one took place on 6 March.

Programme:
1. Lila Kalinowska „Commemorative Plaque”
2. Zuzanna Janin “What about you, Suzy, who would you like to be when you grow up? A suffragette.”
3. Dominika Borkowska „SISTERHOOD: A Shore for Crashing Waves”
4. Iza Moczarna-Pasiek „Circle”
5. Paweł Korbus i Martyna Karpowicz „Belatedly”

Image: Zuzanna Janin, „Objet trouvé. Maria”, 2018

Zuzanna Janin, „Objet trouvé. Maria”, 2018

17 kwietnia 2021, w godz. 15.00-18.00
online

17 March 202, 3 PM – 6 PM
online