XXV SemFem: Poza podziałami. Kolektywne działania kobiet poprzez sztukę
25th SemFem: Beyond the Divisions. Women’s Art-Based Collective Actions

W ostatnich latach obserwujemy wzrost postaw dyskryminacyjnych, przemocy państwa wobec obywatelek i obywateli, oraz narastającą wrogość między grupami społecznymi wywodzącymi się z różnych środowisk. Do niedawna uważaliśmy, że „Zachód” do którego z wielkim uporem jako kraj dążyliśmy, w ogólnym rozrachunku, jest ostoją wartości demokratycznych i poszanowania praw człowieka. Tymczasem po praz kolejny okazuje się, że prawa raz zdobyte nie są zagwarantowane na zawsze. W Polsce paradoksalnie wraz z nastaniem ustroju demokratycznego zaczęto kobietom stopniowo odbierać prawa reprodukcyjne, co obecnie doprowadza do ofiar śmiertelnych wśród kobiet w ciąży, których zastraszeni lekarze boją się ratować. Sytuacja ta wydaje się jeszcze bardziej przerażająca po wyroku Sądu Najwyższego USA, w wyniku którego kobiety tracą konstytucyjne prawo aborcji.

W obliczu tych wszystkich nadużyć, jak również niestabilnej sytuacji geopolitycznej i wojny tuż za naszą granicą, w której jako taktyka stosowana jest seksualna przemoc wobec kobiet i dzieci, nasuwa się pytanie, jakie znaczenie mają nasze działania w polu sztuki? A jeśli tak, to jak działać w czasie, kiedy systemowo w Polsce rozmontowywane są instytucje kultury? Gdzie szukać wsparcia? Być może jest to czas, kiedy figura indywidualnego artysty skoncentrowanego na własnej sztuce i karierze schodzi na dalszy plan, a ujawnia się potencjał kolektywnych działań w i wobec otaczającej rzeczywistości.

Podczas kolejnego Seminarium Feministycznego chcemy zastanowić się nad kolektywnymi działaniami inspirowanymi przez kobiety w sztuce, współpracą między artystkami, teoretyczkami, a także między kobietami ze środowisk sztuki i innymi grupami społecznymi. Zaprosiłyśmy prelegentki, chcące się podzielić zarówno historią i tradycją takich ruchów, jak współczesnymi praktykami. Interesują nas kolektywne działania w różnych obszarach, w tym z osobami i środowiskami z zagranicy. Jak do nich doszło, jak przebiegają, jakie wnoszą wartości, jakie wnioski można wyciągnąć z nich na przyszłość? I wreszcie jak osoby, które identyfikują się jako kobiety mogą tworzyć dobre praktyki współpracy, więzi, długotrwałych relacji i wzajemnego wsparcia. Chcemy również poruszyć kwestię współpracy kobiet z różnych środowisk i zadać pytanie na ile jest możliwa współpraca między kobietami ponad narzuconymi nam przez patriarchat podziałami i schematami.

Wystąpienia:
1. Katarzyna Wala, Julia Kromolicka, Krystyna Lipka-Czajkowska, Kolektyw Spódnica Wolności/Skirt of Life: “From the skirt of life to the skirt of liberation. Patchwork as a symbol of female solidarity”
2. Karolina Majewska-Guede, „Dzialania niemieckiego kolektywu Kunstlerinnen Gruppe Erfurt”
3. Dorota Walentynowicz, „FF – międzynarodowa wspólnota artystek: w działaniu, w dzieleniu, w rozmowach i w marzeniach”
4. Anka Leśniak, „Frakcja – międzypokoleniowa grupa artystek. Budowanie więzi w polu sztuki”
5. Joan Snitzer, „A.I.R. Gallery (Artists in Residence, Inc.): 50 lat pierwszego kobiecego kolektywu artystycznego w USA”

photo:
NEW FUCK PARADE
Katharina von Dolffs, Julia Phillips

for/ dla:
Temporary Autonomous Zone 3 // Strefa Tymczasowo Autonomiczna 3
24 projects in 24 hours // 24 projekty w 24 godziny4. – 5.10.2014Teatr Studio / Galeria Studio / Pl. Defilad 1, PKiN, Warszawa
http://fffffff.org/taz3/

Image by Kasia Chmura-Cegielkowska
Courtesy of Teatr Studio, Warszawa

Recent years have witnessed a surge in discriminatory attitudes, state violence against citizens, and growing hostility between social groups originating from various environments. Until recently, we believed that the “West”, which we so stubbornly sought to become part of as a country, was generally a stronghold of democratic values and respect for human rights. Meanwhile, it turns out again that rights acquired once are not guaranteed forever. Paradoxically, the advent of democracy in Polandcoincided with the time when reproductive rights began to be gradually taken away from women, which currently results in fatalities among pregnant women, whom intimidated physicians are afraid to rescue. The situation appears even more terrifying after the ruling of the US Supreme Court, which deprived women of a constitutional right to abortion.

All this abuse as well as the unstable geopolitical situation and the war behind our border, in which sexual violence against women and children is used as a tactic, compel the question about the significance of our activities in the field of art. How to act in an era when cultural institutions in Poland are being systemically dismantled? Where to look for support? Perhaps it is a time when the figure of an individual artist focussed on their own art and career loses significance while collective actions reveal their potential in and towards the surrounding reality.

During the next Feminist Seminar, we wish to reflect on collective activities inspired by women in art, collaboration between artists, theorists, and between women from the art circles and other social groups. We invited submissions concerning the history and tradition of such movements as well as contemporary practices. We take an interest in collective actions in various fields, including those with people and milieus from abroad. How did they come about, what course do they take, what values do they contribute, and what conclusions can be drawn from them for the future? Finally, how can people who identify as women form good practices of collaboration, establishing connections, long-term relations and offering mutual support? We also want to address the vital question of collaboration between women from various circles and ask about the extent to which women’s cooperation is possible beyond the divisions and schemas imposed by patriarchy.

Presentations:
1. Karolina Majewska-Guede, „Activities of the German collective Kunstlerinnen Gruppe Erfurt”
2. Collective Skirts of Freedom, „From the skirt of life to the skirt of liberation. Patchwork as a symbol of female solidarity”
3. Dorota Walentynowicz, „FF International collective of female artists „
4. Anka Leśniak, „Frakcja – an intergenerational group of women artists. Building bonds in the field of art”
5. Joan Snitzer, „A.I.R. Gallery (Artists in Residence, Inc.): A brief 50-year history of the first women’s art collective in the USA”

 

photo:
NEW FUCK PARADE
Katharina von Dolffs, Julia Phillips

for/ dla:
Temporary Autonomous Zone 3 // Strefa Tymczasowo Autonomiczna 3
24 projects in 24 hours // 24 projekty w 24 godziny4. – 5.10.2014Teatr Studio / Galeria Studio / Pl. Defilad 1, PKiN, Warszawa
http://fffffff.org/taz3/

Image by Kasia Chmura-Cegielkowska
Courtesy of Teatr Studio, Warszawa

 

15 października 2022
15:00 – 18:00 CEST, 9:00 – 12:00 EDT
online:https://zoom.us/j/99637728971
Meeting ID: 996 3772 8971

15 October 2022
3 PM – 6 PM CEST, 9 AM-NOON EDT
online:https://zoom.us/j/99637728971
Meeting ID: 996 3772 8971