XIII Seminarium Feministyczne: Cyberfeminizm, Antyfaszyzm i Inne Strategie Rozmontowywania Systemu
13th Feminist Seminar: Cyberfeminism, Anti-Fascism and Other Strategies of Dismantling the System

W trakcie CFP do XIII SemFem zastał nas wybuch pandemii COVID-19. Szybko podjęłyśmy decyzję o zorganizowaniu seminarium w sieci oraz o pozostaniu przy zaproponowanym temacie, który stał się jeszcze bardziej aktualny, a wobec upadku całego dotychczasowego systemu zyskał jeszcze nowy wymiar. Bardzo cieszymy się na spotkanie z Wami i rozmowę o tym, co dzieje się na naszych oczach oraz o tym czy mamy szanse na stworzenie lepszej rzeczywistości na gruzach tej, która właśnie odchodzi.

Ta edycja SemFem zbiegnie się również z zakończeniem obchodów Roku Antyfaszystowskiego. Chcemy poddać refleksji strategie oporu wobec systemu stosowane przez kobiety, ich zaangażowanie w akcje, manifestacje i wystąpienia. W 1985 roku Donna Haraway opublikowała “Manifest cyborga” – esej, w którym twierdziła, że cyborg to nie tylko połączenie człowieka i maszyny, lecz także istota uwolniona od przymusu binarności płci. Tekst ten stał się w latach 90. inspiracją dla powstania nowego ruchu politycznego i artystycznego – cyberfeminizmu, którego głównym przesłaniem było wyzwolenie kobiet poprzez udział w rewolucji technologicznej oraz nadzieja, że początkujący wówczas internet stanie się przestrzenią wolną od struktur patriarchalnych i od przemocy. Pragniemy zastanowić się jak dziś, po blisko ćwierć wieku działają i myślą cybefeministki, co udało im się zdziałać, czy ich ruch jest i był czystą utopią, czy też rzeczywiście udało im się zainspirować i wzmocnić strategie rozmontowywania systemu.

Program Seminarium:
1. Anka Leśniak, Cyberfeminizm czyli jak wyrwać joysticki z rąk technokowbojów? Początki ruchów cyberfeministycznych – prezentacja – wprowadzenie do zagadnień cyberfeminizmu
2. Katarzyna Sienkiewicz, We were the modern cunt – akcja performatywna w sieci
3. Ewa Bloom Kwiatkowska, OBRAZ WOBEC PRZEMOCY / KOD EKRANU. Subwersja jako gest oporu w mojej praktyce
artystycznej – prezentacja dotycząca zastosowania technologii wobec przemocy w praktyce artystycznej prelegentki
4. Justyna Górowska, Czy AI jest seksistowskie? – wykład performatywny dotyczący emancypacji w sieci
5. Katya Shadkovska, Antyfaszyzm i feminizm w czasach Covidu – wykład związany z praktyką i doświadczeniami artystki oraz wystawą, która miała się odbyć w lokalu_30 w kwietniu tego roku

The outbreak of the COVID-19 pandemic occurred during the CFP for the 13th SemFem. We quickly decided to organise an online seminar and stick to the proposed subject, which became even more topical and acquired yet another dimension given the collapse of the entire hitherto functioning system. We are very excited about the prospect of meeting you, talking about what is happening before our eyes, and discussing whether a chance exist to build a better reality on the ruins of the one which is now becoming a matter of the past.

This edition of SemFem also coincides with the end of the Anti-Fascist Year celebrations. We wish to reflect on the strategies of resistance to the system used by women and women’s engagement in actions and manifestations. In 1985, Donna Haraway published A Cyborg Manifesto – an essay in which she states that the cyborg is not merely a human-machine fusion, but also a creature liberated from compulsory gender binarism. In the 1990s, Haraway’s text inspired the emergence of a new political and artistic movement: cyberfeminism, whose main postulate concerned the liberation of women through participation in technological revolution and the hope that the then-nascent Internet would become a space free from patriarchal structures and violence. We wish to reflect on how cyberfeminists work and think today, nearly quarter of a century after that moment; and to discuss what they have managed to achieve, whether their movement is and was purely utopian or indeed succeeded in inspiring and enhancing the strategies of dismantling the system.

Seminar programme:
1. Anka Leśniak, Cyberfeminism, or How to Snatch Joysticks from the Hands of Techno-Cowboys? The Beginnings of Cyberfeminist Movements – presentation, introduction to cyberfeminism
2. Katarzyna Sienkiewicz, We Were the Modern Cunt – online performative action
3. Ewa Bloom Kwiatkowska, IMAGE IN THE FACE OF VIOLENCE / THE CODE OF THE SCREEN. Subversion as a Gesture of Resistance in My Artistic Practice – presentation devoted to the use of technology to confront violence in Ewa Bloom Kwiatkowska’s creative work
4. Justyna Górowska, Is AI Sexist? – performative lecture on online emancipation
5. Katya Shadkovska, Anti-Fascism and Feminism in the Covid Era – lecture devoted to the artist’s practice and experiences as well as her exhibition that was supposed to take place at lokal_30 in April 2020.

Ewa Bloom Kwiatkowska, “PUNCTUM/Świadomość wzrokowa”, 2013, kadr z wideo-performansu zrealizowanego w technologii green screen | Ewa Bloom Kwiatkowska, video still from: “PUNCTUM/Visual Consciousness”, 2013, green screen technology video-performance

18 kwietnia 2020, online, godz. 12.00-15.00

 

18 April 2020, online, noon to 3 pm

XII SemFem: Emocje, uczucia, afekty. Artystki i dyskurs miłosny
12th SemFem: Emotions, Feelings, Affections. Female Artists And Amorous Discourse

Dwunasta edycja Seminarium Feministycznego odbędzie się w przestrzeni Galerii Studio w Warszawie i będzie towarzyszyć wystawie &I<3U2 poświęconej sposobom komunikowania przez artystki tematów związanych z miłością i intymnością. Jej kuratorką jest Paulina Olszewska.

W czasie tego spotkania zajmiemy się sposobami w jakie artystki podejmują w swojej twórczości temat miłosnych afektów. Interesują nas twórczynie jako podmioty miłosnych dyskursów, które manifestują i/lub analizują swoje uczucia i emocje, w szerokiej skali i różnym natężeniu. Ciekawi nas jak sytuują swoje wypowiedzi wobec tradycji i współczesnych form komunikacji, negocjując po/wagę pozycji zakochanego kobiecego podmiotu. Chcemy skupić się na pracach współczesnych, ale także pokazać archeologię kobiecego języka miłosnego.

Plan seminarium:

1) Małgorzata Widomska, Dyscyplina afektu – performatywna prezentacja malarstwa i poezji artystki.

2) Bettina Bereś, Miłość kołdry do prześcieradła – prezentacja dotycząca uczud w twórczości niezwykłej artystki, jednej z prekursorek feminizmu w sztuce polskiej, Marii Pinioskiej-Bereś przedstawiona przez jej córkę, malarkę Bettinę Bereś.

3) Anna Królikiewicz, Poison Candy – performans kulinarny związany z iluzją miłości nęcącej i słodkiej.

4) Karolina Sobel, If U Are Ok, I Am Ok. Intymność par nieheterenormatywnych oraz realia życia w Warszawie – wykład performatywny artystki związany z tematem jej pracy dyplomowej dotyczącej sposobów reprezentacji miłości, czułości oraz wzajemnej troski w medium fotografii.

5) Joanna Gwiazda, Piękno destrukcji. Krokodyle łzy. Promieniowanie ciszy. Transpozycja mitu w sztuce Pauliny Stasik – prezentacja dotycząca sztuki Pauliny Stasik, w szczególności jej najnowszych prac prezentowanych na wystawie w Galerii Wozownia w Toruniu.

The 12th edition of the Feminist Seminar will be held at Galeria Studio in Warsaw, and is organised in conjunction with the exhibition &I<3U2, curated by Paulina Olszewska. The show concentrates on communications of love and intimacy by various female artists.
During the seminar we will focus on how female artists deal with the amorous subject in their work. We are especially interested in artists who become the subject of an amorous discourse and who manifest and/or analyse their own feelings and emotions with varying intensity and range. We are curious how their works are situated in relation to tradition and today’s forms of communication, negotiating the significance of a female subject being in love. We will concentrate on contemporary artworks as well as on female amorous language and its archeology.

Seminar schedule:

1. Małgorzata Widomska: Affection’s Discipline – a performative presentation of painting and poetry by the artist

2. Bettina Bereś: The Love of a Duvet for a Sheet – a presentation about feelings in the work of Maria Pienioska-Bereś, an exceptional artist and precursor of feminist art in Poland, made by the artist’s daughter, painter Bettina Bereś

3. Anna Królikiewicz: Poison Candy – a culinary performance related to the illusion of seductive and sweet love

4. Karolina Sobel: If U Are Ok, I Am Ok. The Intimacy of Non-Heterosexual Couples and Their Everyday Life in Warsaw – a performative lecture by the artist based on her diploma, dealing with ways of representing love, intimacy and care though photography

5. Joanna Gwiazda: The Beauty of Destruction. Crocodile Tears. Radiation of Silence. The Transposition of Myth in Paulina Stasik’s Art – a presentation about Paulina Stasik’s art, focusing on her latest work from an exhibition at the Galeria Wozownia in Toruń.

Karolina Sobel, "If U Are Ok, I Am Ok", 2019, fotografia

29.02.2020, godz. 12.00–16.00
Galeria Studio, PKiN, Warszawa

February 29, 2020, 12–3 PM
Galeria Studio, PKiN, Warsaw

XI SemFem: Sztuka i aktywizm feministyczny
11th SemFem: Art and Feminist Activism

Tematem XI edycji SemFem jest aktywizm feministyczny i sztuka.
Przyjrzymy się konkretnym działaniom aktywistycznym prezentowanym przez artystki i działaczki. Zobaczymy przykłady tak aktywizmu spontanicznego, jak i solidnie przygotowanego. Każde z działań wychodzi z artystycznej strefy komfortu i zdecydowanie wkracza w sferę społeczną i polityczną. Każde nastawione jest na zmianę tego, co jest złe, niesprawiedliwie i wymagające naprawy.

Wystąpienia:

1. Black Venus Protest (Magdalena Mellin, Monika Wińczyk), Tu kuna do Ministra Sprawiedliwości

Performance i prezentacja. Black Venus Protest poprzez różne akcje artystyczne, performatywne oraz protesty, od ponad dwóch lat wychodzi na ulice wyrażając swój sprzeciw wobec łamania praw kobiet – praw człowieka, w obronie Matki Ziemi, stając solidarnie za represjonowanymi po Czarnym Proteście, nie zgadzając się na jakąkolwiek przemoc.

2. Zofia Reznik, Jagoda Dobecka, Iwona Ogrodzka, Bravo girls – aktywizm informacyjny
i ekonomiczny

Prezentacja działań dwóch grup: Kolektywu Kariatyda oraz Wykwitexu. Prezentacja dwóch niezależnych od siebie wrocławskich przedsięwzięć, przypadkowo zatytułowanych identycznie: “Bravo girls”. Poruszone zostaną m.in. wątki kolektywnego tworzenia sztuki opartej na braku hierarchii, empatii i współpracy.

3. Aleka Polis, Profanacje, subwersje, kolaboracje, miejskie partyzantki

Akcje Aleki Polis uderzają we wszelkie niesprawiedliwości i absurdy społeczne, które oferuje nam kościół, państwo, rodzina. Akcje organizuje wspólnie ze znajomymi, czasem z partiami (Zieloni), lub z Amnesty International, z Krytyką Polityczną, które pomagały zorganizować, lub wspierały finansowo niektóre akcje. Czasem swoimi działaniami wzmacnia wspólnotę, jak podczas tkania „Krajobrazu porewolucyjnego” w Staniszowie. Aktualnie pracuje z mieszkańcami TBS na Pradze.

4. Katarzyna Lewandowska, „I po co nam wolność kobiet. Feministyczny aktywizm artystyczny przeciwko władzy. Anarchopornopór”

Zostaną przedstawione cztery projekty, w które autorka była/wciąż jest zaangażowana. Są to: 1. I po co nam wolność kobiet, 2. Black Venus Protest, 3. Rebelle, 4. Dead of Patriarchy. Wszystkie są krytycznym komentarzem skierowanym ku władzy, opartej na bezwzględnym wyzysku izysku. Celem działań, które podejmuje autorka, jest szczególne
zwrócenie uwagi na obszar szeroko rozumianego wykluczenia. Aktywizm na
rzecz istot ludzkich i nieludzkich stanowi podstawę dla feminizmu, który ukierunkowany jest na troskę wobec wszystkich czujących istot.

Moderatorki: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

The 11th edition of SemFem is devoted to the topic of feminist activism and art.

We look at specific activist initiatives created by women artists and activists, including examples of both spontaneous and carefully prepared actions. Each project goes beyond the comfort zone of art and makes a powerful entry into the social and political sphere. Each seeks to change things that are wrong, unjust and require fixing.

Seminar plan:

1. Black Venus Protest (Magdalena Mellin, Monika Wińczyk), A Marten Speaking to the Minister of Justice

Performance and presentation. Through a variety of artistic, performative and protest actions, Black Venus Protest has been taking to the streets for the last two years in order to voice their opposition to violating women’s rights – human rights, in defence of the Mother Earth, demonstrating solidarity with those who suffered repressions after the Black Prostest and refusing to tolerate any kind of violence whatsoever.

2. Zofia Reznik, Jagoda Dobecka, Iwona Ogrodzka, Bravo Girls – Informational and Economic Activism

Presentation of the activity of two groups: Kariatyda Collective and Wykwitex – two independent initiatives from Wrocław which happen to bear the same title: “Bravo Girls”. The addressed topics include collective and non-hierarchical artmaking based on empathy and collaboration.

3. Aleka Polis, Profanations, Subversions, Collaborations, Urban Guerrillas

Actions by Aleka Polis confront all kinds of social injustice and absurdities generated by the church, state and family. The artist carries out these initiatives with her friends, sometimes with political parties (The Greens), Amnesty International and Krytyka Polityczna, which help to organise selected actions or support them financially. Some of her activities seek to strengthen the community, such as the weaving of the “Post-Revolutionary Landscape” in Staniszów. Polis is currently working with residents of the Communal Building Society (TBS) buildings in Warsaw’s district of Praga.

4. Katarzyna Lewandowska, Why Do We Need Women’s Freedom. Feminist Artistic Activism Against the Authorities. Anarcho-Porno-Resistance

Discussion of four projects in which Lewandowska was or is still involved: 1. Why Do We Need Women’s Freedom, 2. Black Venus Protest, 3. Rebelle, 4. Death of Patriarchy. All of them deliver a critical commentary on power founded on ruthless exploitation and profit-seeking. These activities serve particularly to draw attention to the field of broadly understood exclusion. Activism for the sake of human and non-human beings offers a foundation for a feminism that cares for all feeling creatures.

Moderators: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

Monika Wińczyk, Agnieszka Sprawka, Katarzyna Pastuszak, Magda Doborzyńska. Zdjęcie zrobione podczas przemarszów Pierwszej Grupy Black Venus Protest w ramach współpracy z grupą CALDODECULTIVO, Stocznia Gdańska, 2017. Fot. Magdalena Mellin.

sobota, 07.12. 2019 o 12:00 – 15:00
lokal_30, Warszawa

December 7, 2019, noon – 3 pm
lokal_30, Warsaw

X SemFem: Ekofeminizm
10th SemFem: Ecofeminism

Tematem X edycji SemFem jest ekofeminizm. W trakcie Seminarium pragniemy zastanowić się na ile skuteczne mogą być działania artywistek, czy artywizm to jedyny sposób na działanie artystek i artystów w obronie środowiska naturalnego. Dowiemy się również czym jest jest hydrofeminizm i poznamy jego przedstawicielki, sięgniemy też do początków ekofeminizmu, czyli do lat 70.

Wystąpienia:

1. Aniela Mroczek, Heretyczki – amerykańskie ekofeministki lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych

2. Małgorzata Sobocińska, >>Zasiewy<< Teresy Murak albo ekofeminizm, który nadchodzi

3. Karolina Majewska-Güde, Ikonografie hydrofeminizmu

Moderatorki: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

The tenth edition of the Feminist Seminar revolves around the topic of ecofeminism. We wish to reflect on the effectiveness of artivist actions and consider if artivism offers the only way for artists to act in defence of the natural environment. We will also learn about
hydrofeminism and meet its representatives as well as go back to the early days of ecofeminism in the 1970s.

Plan of the Seminar:

1. Aniela Mroczek, Heretics – American Ecofeminists in the 1970s and 1980s

2. Małgorzata Sobocińska, Teresa Murak’s “Sowings”, or the Coming Ecofeminism

3. Karolina Majewska-Güde, Hydrofeminist Iconographies

Hosts: Agnieszka Rayzacher, Magdalena Ujma

Irena Lagator Pejovid, Plastic Water, 2017

sobota, 19.10.2019, godz. 12.00-15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

October 19, 2019, noon – 3 PM
lokal_30, Warsaw

IX SemFem: Zapisuję wydarzenia zwykłe. Artystki wobec rzeczywistości
9th SemFem: I Record Common Events. Women Artists and Reality

W czasie seminarium zaprezentujemy postawę Natalii LL oraz innych artystek neoawangardy, które włączały w obszar sztuki swoje doświadczenie transformując je jednocześnie w wypowiedzi o charakterze bardziej uniwersalnym, inspirowane m.in. założeniami i problemami jakimi zajmował się ówczesny ruch feministyczny. Przedstawimy też artystki tworzące od kooca lat 90. a zainspirowane esejem “Szczeliny istnienia” Jolanty Brach-Czainy. Te dwa teksty łączy przede wszystkim myśl, że uczestniczenie w rzeczywistości może prowadzid do doświadczeo natury transcendentnej lub do refleksji nad funkcjonowaniem człowieka we współczesnym świecie, a w szczególności nad pozycją i rolą kobiety.

1. Agnieszka Rayzacher, Zapisuję wydarzenia zwykłe

2. Anka Leśniak, Projekt Fading Traces i Zarejestrowane 

3. Magdalena Ujma, Sztuka kobiet w Polsce po 1989 roku

During the seminar, we will present the approach of Natalia LL and other neo-avant-garde women artists who incorporated their own experience into their art, while transforming it at the same time into universal statements, inspired by principles and problems addressed by the feminist movement, among other phenomena. We will also showcase women artists active since the end of the 1990s and inspired by Jolanta Brach-Czaina’s essay Szczeliny Istnienia [Cracks in Existence]. The main common denominator between the two is the thought that participation in reality may lead to transcendent experience and to reflection on the way humans function in the contemporary world, with a particular focus on the position and role of women.

1. Agnieszka Rayzacher, I Note Down Ordinary Events

2. Anka Leśniak, Projects: “Fading Traces” and “Registered”

3. Magdalena Ujma, Women’s Art in Poland after 1989

Natalia LL, "Słowo" | "Word", 1971

25.07.2019, Festiwal Konteksty
Laboratorum Kultury, Sokołowsko

25 July 2019, Contexts Festival
Culture Laboratory, Sokołowsko

IV SemFem: Wirtualne archiwum sztuki kobiet
4th SemFem: Virtual Archive of Women's Art

Tematem seminarium będzie idea Archiwum Sztuki Kobiet, projektu realizowanego we współpracy artystek z grupy Frakcja, Centrum Muzeologicznego Muzeum Sztuki w Łodzi oraz Seminarium Feministycznego.

Idea archiwum wpisuje się w szereg międzynarodowych inicjatyw zajmujących się archiwizacją osiągnięd kobiet- artystek, takich jak niemiecki projekt Bildwechsel czy amerykaoskie muzeum International Museum of Women. Na gruncie polskim Wirtualne Archiwum Sztuki Kobiet jest pierwszą taką inicjatywą. Jego powstanie, we współczesnym kontekście, czterdzieści lat po pionierskim okresie sztuki feministycznej na Zachodzie, rodzi wiele pytao natury merytorycznej i organizacyjnej. Dotyczą one metod wyboru prac, mediów, sposobów archiwizacji, kwestii płci rozumianej jako płed kulturowa („gender”), polskich kontekstów politycznych i historycznych. Nie bez znaczenia jest też miejsce, gdzie pomysł się narodził – Łódź – miasto modernistycznej awangardy, ale również miasto kobiet-włókniarek.

Podczas seminarium będziemy dyskutowad o merytorycznych podstawach archiwum a także tworzyd zespół osób i instytucji zainteresowanych jego powstaniem.

Wystąpienia:

1) Ewa Bloom Kwiatkowska (grupa Frakcja), Wirtualne Archiwum Sztuki Kobiet – idea, samoorganizacja, zajmowanie miejsca „in cloud”
Idea utworzenia Wirtualnego Archiwum Sztuki Kobiet w Muzeum Sztuki w Łodzi narodziła się we wrześniu 2016 roku i jest efektem współpracy Ewy Bloom Kwiatkowskiej z Bildwechsel, Kultur-und Medienzentrum für Frauen e.V., które archiwizuje i udostępnia sztukę zaangażowaną kobiet-artystek od lat 70. W swojej prezentacji Ewa Bloom Kwiatkowska podzieli się osobistą, pozytywną refleksją wynikającą z tego doświadczenia i faktu zawarcia umowy z tą organizacją.

Przedstawi wstępną koncepcję projektu Wirtualnego Archiwum Sztuki Kobiet oraz możliwe kierunki pracy nad jego realizacją.

2) Marika Kuźmicz, Beyond The Frame – Jadwiga Singer (1952-2008)
Prezentacja odnalezionego, przez Marikę Kuźmicz w marcu 2018 roku, po kilku latach kwerendy, archiwum Jadwigi Singer (1952-2008). Jest ono obecnie opracowywane przez Fundację Arton. Stanowi, byd może, najpełniej zachowany zbiór sztuki wideo w Polsce na oryginalnych nośnikach. Zapomniany dorobek prac Jadwigi Singer to, niestety, jaskrawy i nieodosobniony przykład ilustrujący sytuację artystek w Polsce – pozbawionych faktycznie jakiegokolwiek wsparcia, w tym, instytucjonalnego. Byd może opracowanie archiwum Jadwigi Singer pozwoli na przywrócenie należnego jej miejsca w polskiej historii sztuki.

3) Katarzyna Lewandowska, I po co nam wolnośd kobiet?
13 kwietnia 2018 roku w toruoskim CSW odbyło się otwarcie wystawy I po co nam wolnośd. Wystawę przygotowali kuratorzy: Wacław Kuczma – dyrektor tejże instytucji oraz Jerzy Brukwicki, z zespołem kuratorskim pracującym na co dzieo w toruoskim CSW. Wzięło w niej udział trzydziestu siedmiu artystów oraz dwie grupy artystyczne – męskie (!) i JEDNA artystka. Środowisko toruoskich aktywistek i aktywistów postanowiło wyrazid swój sprzeciw pisząc do dyrektora List Otwarty, zbierając podpisy pod petycją oraz organizując, w dniu wernisażu, performance pt.: Gdzie jest/gdzie są? Katarzyna Lewandowska przedstawi kolejne etapy tego zorganizowanego buntu, który wciąż trwa.

4) Karolina Majewska-Güde, What Ewa Partum made me do… Archiwum: problem metody feministycznej.
Autorka wystąpienia podzieli się doświadczeniami związanymi z archiwizowaniem praktyki artystycznej Ewy Partum. Od 2014 roku zajmuje się historią w Archiwum i historią Archiwum Ewy Partum, rekonstruując nie tylko kolejne etapy jego powstawania i rozprzestrzenienia się, ale także momenty jego transformacji – tzn. te momenty, w których badaczki otwierały to Archiwum.

5) Agnieszka Rayzacher, Aktywne archiwum
Działalnośd Fundacji Lokal Sztuki oraz lokalu_30 już od wielu lat koncentruje się na sztuce tworzonej przez kobiety. Obok wystaw i pracy z artystkami, bardzo intensywnie skupia się na działalności wydawniczej i dokumentacyjnej, dlatego też działania te zostały przez ich organizatorki nazwane aktywnym archiwum – archiwum, które żyje, wciąż się zmienia i którego uczestniczki są zarazem jego podmiotami.

6) Anka Leśniak (grupa Frakcja), Artystki artystkom! Dlaczego potrzebne jest nam archiwum sztuki kobiet i czemu nikt za nas tego nie zrobi?
W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostaną wnioski z dwóch projektów artystyczno-badawczych Anki Leśniak – Fading Traces i Zarejestrowane, opartych na historiach mówionych artystek zaczynających karierę w latach 70. i tych, które się wtedy dopiero urodziły. Lata 70. na Zachodzie to okres silnej aktywności ruchów feministycznych. W Polsce, ze względu na ustrój społeczny, feministyczny bunt i dyskurs nie był możliwy. Jeszcze wiele lat później artystki niechętnie deklarowały się jako feministki, chcąc uniknąd „zaszufladkowania” swojej twórczości. Obecnie, na fali wydarzeo politycznych, obserwujemy konsolidację kobiet ze środowisk intelektualnych, w tym artystycznych. Przykładami takich inicjatyw jest grupa artystek Frakcja oraz Seminarium Feministyczne. Wystąpienie będzie wprowadzeniem do dyskusji nad kształtem Archiwum Sztuki Kobiet.

Organizatorki:

Frakcja
Międzypokoleniowa grupa artystek i teoretyczek sztuki założona w 2016 roku w Łodzi, działająca przy Stowarzyszeniu Sztuka i Dokumentacja. Frakcja zrzesza artystki pracujące indywidualnie w polu sztuki na pograniczu takich dziedzin jak sztuka instalacji, performance, video-art, malarstwo, rzeźba. Celem grupy jest popularyzacja sztuki tworzonej przez kobiety, zarówno poprzez wspólne wystawy członkio grupy, jak i spotkania oraz dyskusje dotyczące obecności kobiet w polu sztuk wizualnych. Tematy interesujące członkinie grupy to m.in. problematyka feministyczna, działania w dialogu z konkretną przestrzenią (site-specific) oraz popularyzacja sztuki kobiet. Członkinie grupy: Justyna Apolinarzak, Ewa Bloom Kwiatkowska, Monika Czarska, Ola Kozioł, Alicja Kujawska, Roksana Kularska-Król, Anka Leśniak, Izabela Maciejewska, Beata Marcinkowska, Aurelia Mandziuk, Marta Ostajewska.

Seminarium Feministyczne
Grupa dyskusyjna utworzona z inicjatywy Agaty Jakubowskiej, Anki Leśniak, Agnieszki Rayzacher i Magdy Ujmy. Powstała z chęci stworzenia miejsca cyklicznych spotkao, podczas których wybrane zagadnienia sztuki i kultury wizualnej będą badane pod kątem interpretacji feministycznych. Impulsem do powstania grupy była też potrzeba stworzenia obiegu informacji na temat inicjatyw związanych z feminizmem i sztuką oraz wspierania tych inicjatyw

poprzez dyskusję na ich temat. Obszarem zainteresowao seminarium są prace teoretyczne i artystyczne, które powstają obecnie i znajdują się w różnym stadium zaawansowania oraz zagadnienia z historii sztuki nowoczesnej i współczesnej, ale także z bieżącej praktyki artystycznej, kuratorskiej i krytycznej. Zwyczajowo spotkania Seminarium mają miejsce co dwa miesiące w lokalu_30 w Warszawie, jednak organizowane też są seminaria wyjazdowe.

Centrum Muzeologiczne Muzeum Sztuki w Łodzi
Centrum Muzeologiczne prowadzone przez Martę Madejską I Agnieszkę Pinderę jest katalizatorem naukowej działalności Muzeum. Jego zadaniem jest merytoryczna i organizacyjna współpraca z innymi działami i wsparcie ich działalności naukowej. Jednak przede wszystkim Centrum Muzeologiczne samo stanowi jednostkę pomyślaną jako ośrodek refleksji naukowej – zarówno teoretycznej jak i analitycznej – nad kluczowymi problemami i pojęciami sztuki dwudziestowiecznej i współczesnej. Centrum stawia sobie zadanie rozpoznawania najważniejszych kontekstów teoretycznych mających znaczenie dla recepcji i interpretacji sztuki oraz związanych z nią instytucji, w kontekście aktualnych przemian społecznych i kulturowych.

Moderatorka: Marta Madejska

The seminar is devoted to the idea of the Archive of Women’s Art, a project organised in collaboration between activists from the Frakcja Group, the Museum Research Centre of Muzeum Sztuki in Łódź and the Feminist Seminar.

The idea of the archive sits conveniently amid a range of international initiatives devoted to archiving women artists’ achievements, such as the German project Bildwechsel and the International Museum of Women in the US. The Virtual Archive of Women’s Art is the first initiative of its kind in Poland. Its establishment in the contemporary context, forty years after the pioneering period of feminist art in the West, invites many questions about the content and organisation of the project. These concern methods of selecting works and media, archiving methods, questions related to gender, Polish political and historical contexts. Also of note is the place from which the idea emerged: Łódź – city of the Modernist avant-garde, but also of women textile workers.

During the seminar we will discuss the content-related foundations of the archive and form a team of individuals and institutions interested in its establishment.

Papers:

1) Ewa Bloom Kwiatkowska (Frakcja Group), Virtual Archive of Women’s Art – Idea, Self-Organisation, Occupying an “in Cloud” Position

The idea to found the Virtual Archive of Women’s Art at Muzeum Sztuki in Łódź came in September 2016 as the result of Ewa Bloom Kwiatkowska’s collaboration with Bildwechsel, Kultur-und Medienzentrum für Frauen e.V., which archives and offers access to engaged art by women artists since the 1970s. In her presentation, Ewa Bloom Kwiatkowska will share her personal, positive reflection inspired by this experience and concluding an agreement with this organisation. She will present the initial concept of the Virtual Archive of Women’s Art project and potential trajectories of work on its implementation.

2) Marika Kuźmicz, Beyond The Frame – Jadwiga Singer (1952-2008)

Presentation of the archive of Jadwiga Singer (1952–2008), which was found by Marika Kuźmicz in March 2018 after several years of research. It is currently being processed and edited by the Arton Foundation. The archive contains perhaps the most completely preserved body of video art in Poland stored on original carriers. Jadwiga Singer’s forgotten oeuvre unfortunately represents a glaring and common example of the situation of women artists in Poland, who are in fact deprived of any support, including institutional help. Processing Jadwiga Singer’s archive will perhaps allow for restoring the artist’s deserved place in Polish art history.

3) Katarzyna Lewandowska, Why Do We Need Women’s Freedom, Anyway?

On 13 April 2018, the CCA “Znaki Czasu” in Toruń inaugurated the exhibition “Why do we need freedom, anyway?”, curated by Wacław Kuczma, the institution’s director, and Jerzy Brukwicki alongside the CCA’s curatorial team. The show featured thirty-seven male artists and two artistic groups, also male (!), as well as ONE woman artist. Representatives of Toruń’s activist circles chose to voice their protest by addressing an open letter to the director, gathering signatures under a petition, and organising the performance Where Is/Where Are?. Katarzyna Lewandowska will present the next stages of this organised revolt, which still continues.

4) Karolina Majewska-Güde, What Ewa Partum made me do… Archive: Problem of the Feminist Method

Karolina Majewska-Güde will share her experiences of archiving the artistic practice of Ewa Partum. Since 2014, she has worked with history in the Archive and history of the Archive of Ewa Partum by reconstructing the subsequent stages of its development and spreading, but also moments of its transformation, that is moments when women researchers opened the Archive up.

5) Agnieszka Rayzacher, Active Archive

The activity of the Lokal Sztuki Foundation and lokal_30 has for many years has centred on art created by women. Aside from exhibitions and working with artists, it concentrates heavily on publishing and documentation activities, which is why these efforts have been labelled as “active archive” by its organisers – an archive that is alive, constantly changing, and whose participants are its subjects at the same time.

6) Anka Leśniak (Frakcja Group), Women Artists for Women Artists! Why Do We Need an Archive of Women’s Art and Why Nobody Will Do It for Us?

The paper will present conclusions from Anka Leśniak’s two artistic and research projects: Fading Traces and Registered, based on oral histories of women artists who began their career in the 1970s and those who were born during that decade. The 1970s in the West became a period of intensive activity of feminist movements. In turn, feminist revolt and discourse could not develop in Poland under the country’s political and social regime. Even many years later, women artists were still reluctant to identify as feminists for fear of “typecasting” their work. Currently, on the tide of political developments, we are witnessing a consolidation of women from intellectual milieus, including artistic circles. Examples of such initiatives include the Frakcja women artists’ group and the Feminist Seminar. The paper will serve as an introduction to a discussion on the form of the Archive of Women’s Art.

Organisers:

Frakcja
Intergenerational group of women artists and art theorists, founded in 2016 in Łódź and operating under the Art and Documentation Association. Frakcja unites women artists working individually in the field of art at the intersection of such media as installation art, performance, video, painting, sculpture. The group’s goal is to popularise art created by women, both through group exhibitions of Frakcja’s members as well as meetings and discussions concerning women’s presence in the field of visual arts. The group takes interest in the questions of feminism, site-specific activities, popularisation of women’s art, among other topics. Members: Justyna Apolinarzak, Ewa Bloom Kwiatkowska, Monika Czarska, Ola Kozioł, Alicja Kujawska, Roksana Kularska-Król, Anka Leśniak, Izabela Maciejewska, Beata Marcinkowska, Aurelia Mandziuk, Marta Ostajewska.

Feminist Seminar
Discussion group initiated by Agata Jakubowska, Anka Leśniak, Agnieszka Rayzacher and Magda Ujma. It was founded as a platform of cyclical meetings serving to examine selected phenomena in culture and arts in the context of feminist interpretations. Another reason was to circulate information about initiatives devoted to feminism and art, and to support these initiatives by debating them. The Seminar takes interest in currently created theoretical and artistic works at different development stages as well as topics related to the history of modern and contemporary art, but also current artistic, curatorial and critical practices. The Seminar is usually convened every two months at lokal_30 in Warsaw, but off-site sessions are also organised.

Museum Research Centre of Muzeum Sztuki in Łódź
The Museum Research Centre, run by Marta Madejska and Agnieszka Pindera, serves as a catalyst of the Museum’s research activity. It maintains content-related and organisational collaboration with other Museum departments and supports their research activities. However, the Museum Research Centre in and of itself is primarily a unit devised as a centre for scholarly reflection – both theoretical and analytical – on key problems and concepts of 20th century and contemporary art. The Centre seeks to recognise the most important theoretical contexts relevant to the reception and interpretation of art and its institutions in the light of current social and cultural transformations.

Moderated by: Marta Madejska

Graphic identification of the event: Monika Czarska (Frakcja Group)

Grafika: Monika Czarska (grupa Frakcja)

sobota, 16.06.2018, godz. 13.00-16.00
Muzeum Sztuki w Łodzi / ms2, ul. Ogrodowa 19, Łódź

Saturday, 16 June 2018, 1 PM – 4 PM
Muzeum Sztuki in Łódź / ms2, ul. Ogrodowa 19, Łódź

III SemFem: Związki twórcze
3rd SemFem: Creative Relationships

Wiosenne seminarium feministyczne poświęcone zostanie związkom twórczym – artystom, których łączy miłośd. Interesuje nas to, jak uczucia przejawiają się w artystycznej współpracy i twórczości rozwijającej się równolegle. Jak wpływają na rozwój sztuki, podmiotowości twórczej i pozycję artystów. Jak intymnośd łączy się ze społeczno- politycznym wymiarem twórczości.

Wystąpienia:

  1. Julia Kosmynka, Twórcza koegzystencja – związki artystów i ich odzwierciedlenie we wspólnej twórczości
  2. Wiktoria Szczupacka, Książki pisane z miłości. Lata 70. w literaturze dokumentu osobisego autorstwa artystek i organizatorek
  3. Aleka Polis, Miłość, przyjaźń, kooperacja (2004-2018)

The spring feminist seminar is devoted to creative relationships, that is artists who share romantic love. We take interest in the way feelings manifest themselves in creative collaboration and artistic practices developed in parallel. How do they influence the development of art, creative subjectivity and artists’ position? How does intimacy tie in with the socio-political dimension of creative work?

Papers:

  1. Julia Kosmynka, Creative Co-Existence – Artists’ Relationships and Their Reflection in Art Created Together
  2. Wiktoria Szczupacka, Books Written out of Love. The 1970s in Personal Documentary Literature by Women Artists and Organisers
  3. Aleka Polis, Love, Friendship, Cooperation (2004–2018)

sobota, 14.04.2018, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 14 April 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw

II SemFem: Krytyka wobec artystek
2nd SemFem: Art Criticism and Women Artists

O działalności Ewy Partum w Polsce lat siedemdziesiątych mówi się, że nie mogła znaleźd zrozumienia, bo krytycy nie mieli wówczas odpowiednich narzędzi, by ją odpowiednio zinterpretowad. Potrzeba było ponad trzydziestu lat, by rozpoznano znaczenie tej sztuki i by znalazła ona godne miejsce na mapie sztuki współczesnej.

Jak sytuacja wygląda dzisiaj? Czy po latach rzeczywiście jesteśmy w innym miejscu? Czy krytyka weszła już dzisiaj w posiadanie odpowiedniego języka i narzędzi, by potraktowad artystki poważnie? Czy sztukę kobiet się zauważa? Jakie są typy komentarzy? Co jest dla krytyki najważniejsze? Co pomijane milczeniem? I wreszcie: czy można mówid o dyskredytacji?

Będziemy rozmawiad o konkretnych przypadkach ze współczesnej praktyki krytycznej.

Wystąpienia:
1) Ewelina Jarosz, “W swojej ocenie mnie i mojego malarstwa byłeś rażąco nieodpowiedzialny. Wzorce zapóźnionego sukcesu na przykładzie malarek ‘Szkoły Nowojorskiej'”

2) Dyskusja wokół reakcji krytyków (lub jej braku) na ostatnie wystawy sztuki kobiet (m.in. “Złe kobiety”, kuratorka Krystyna Piotrowska oraz Polki, patriotki, rebeliantki, kuratorka Izabela Kowalczyk) z udziałem Krystyny Piotrowskiej

It is said that Ewa Partum’s art failed to find understanding in the 1970s in Poland because at that time critics did not have appropriate tools at their disposal to interpret her work correctly. It took more than thirty years for her art to gain recognition and a deserved place on the contemporary art map.

What is the situation like today? Are we really in a different place after all these years? Has art criticism developed a proper language and tools to treat women artists seriously? Does women’s art get noticed? How is it typically commented on? What is the most important thing for art critics? What is passed over in silence? And finally, can we say that discreditation is involved?

We will talk about specific cases of contemporary critical practices.

Papers:
1) Ewelina Jarosz, “
You’ve Been Grossly Irresponsible in Your Criticism of Me and My Painting. Patterns of Belated Success on the Example of New York School Paintresses”

2) Discussion around the reaction of critics (or lack thereof) to the latest women’s art exhibitions (such as “Bad Women”, curated by Krystyna Piotrowska, and “Polish Women, Patriots, Rebels”, curated by Izabela Kowalczyk) with the participation of Krystyna Piotrowska

widok wystawy "Złe Kobiety" | view of the exhibition “Bad Women”, Galeria Atrium, Centrum Kultury Zamek, Poznań 2017

Sobota, 10.02.2018, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 10 February 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw

I SemFem: Kobiety na Akademii
1st SemFem: Women in Academia

Akademie Sztuk Pięknych w Polsce wyróżniają się spośród innych uczelni znaczącymi dysproporcjami liczby studentek wobec liczby kobiet zatrudnionych na etatach dydaktycznych i badawczych. Liczba studentek systematycznie wzrasta, liczba pracowniczek nie zwiększa się w sposób adekwatny. W 2015 roku w wyższych uczelniach artystycznych studiowało 77 proc. kobiet, pracowniczek naukowych było już tylko 35 proc., a kobiet-profesorów zwyczajnych jedynie 17 proc. Notabene, istnieją w Polsce szkoły artystyczne, gdzie nie znajdzie się ani jednej profesorki. Gorzej dzieje się wyłącznie na uczelniach teologicznych. Badanie na ten temat przeprowadził zespół działający z ramienia Fundacji Katarzyny Kozyry (Marne szanse na awanse. Raport z badania na temat obecności kobiet na uczelniach artystycznych w Polsce, 2015). Nieco wcześniej temat obecności kobiet na takich uczelniach podjęła Anka Leśniak w pracy Zarejestrowane (2011), a przedtem Anna Okrasko – w realizacji Malarki – żony dla malarzy (2003) i Mój profesor maluje w paski a ja w groszki, bo to jest bardziej dziewczęce (2004).

Czy taka proporcja liczby kobiet studiujących do zatrudnionych na uczelni nadal się utrzymuje? Jeśli tak, to jakie są jej źródła? Dlaczego np. studentki często – jak wynika z raportu Marne szanse na awanse… – przychodzą na uczelnię pełne wiary we własne siły, a kooczą ją wiary tej pozbawione? Czy sytuacja zdołała się przynajmniej trochę zmienid na lepsze? Dlaczego kobiety, które pracują na uczelniach, często nie wspierają kobiet studiujących?

Na te i podobne tematy będziemy dyskutować w trakcie I spotkania Seminarium Feministycznego. Serdecznie zapraszamy. Wstęp wolny.

Wystąpienia:
1) Iwona Demko Pierwsza studentka ASP w Krakowie

2) Zofia Nierodzińska Gdzie jest akademia? Instytucja krytyczna i science fiction, w stronę Wirtualnego Feministycznego Uniwersytetu

3) Zuzanna Janin Kobiety na Akademii i język kariery. “Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek / Lądek”

Moderatorka: Magdalena Ujma

Academies of Fine Arts are distinct from the rest of Polish universities because of the considerable disproportion between the number of female students and women holding didactic and research positions. More and more women take up studies in art, but the number of female employees fails to follow suit. In 2015, women made up 77% of art academy students, but only 35% of lecturers, and only 17% held full professor titles. Notably, art schools exist in Poland with not even a single female professor. The situation is worse only at theological academies. The issue has been studied by a team working under the Katarzyna Kozyra Foundation (Little Chance to Advance. An Inquiry into the Presence of Women at Art Academies in Poland, 2015). It was also previously addressed by Anka Leśniak in her work Registered (2011), and by Anna Okrasko in her Female Painter – a Wife for a Painter (2003) and My Professor Paints in Stripes and I Paint in Dots Because It Is More Girly (2004).

Does this disproportion between female students and academic employees persist? If so, where does it come from? For example, why does it often happen, as Little Chance to Advance shows, that women enter their studies brimming with confidence but graduate with no faith in themselves? Has the situation improved at least a little? Who do women who work at academies often fail to support women who study?

We will discuss these and similar topics during the 1st Feminist Seminar. Feel cordially invited. Admission is free.

Papers:
1) Iwona Demko, The First Female Student of the Academy of Fine Arts in Krakow
2) Zofia Nierodzińska, Where Is Academia? Critical Institution and Science Fiction, towards a Virtual Feminist University
3) Zuzanna Janin, Women in Academia and the Language of Career. ‘There’s No Such City as London, there’s only Londek / Lądek

"Żubrzyce mówimy nie", akcja przed Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie | "Bison Ladies We Say No", action in front of the Academy of Fine Arts in Warsaw

Sobota, 16 grudnia 2017, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 16 December 2017, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw