VIII SemFem: Mistrzyni-nie-mistrzyni
8th SemFem: Mistress-not-Mistress

Tematem VIII edycji Seminarium Feministycznego jest “mistrzyni-nie-mistrzyni”. Pragniemy przyjrzed się artystkom, które dla wielu osób stanowią wzorzec, są bez wątpienia autorytetami, ale ich postawa pozbawiona jest patosu i poczucia wyższości. Seminarium tym razem będzie się dobywało w przestrzeni wystawy poświęconej twórczości Andrzeja Szewczyka, a łącznikiem pomiędzy naszym tematem a tą ekspozycją będzie performans Ewy Zarzyckiej “Jeszcze nie…”, który otworzy nasze spotkanie.

Wystąpienia:
1) Monika Aleksandrowicz & Beata Oberc-Niemczyk, “Wanda Gołkowska – wszystko jest procesem”
2) Ewa Mrozikiewicz, “Elżbieta Jabłońska – anty-sukcezim i etyka troski”
3) Aleksandra Grzemska (wygłosi Zuzanna Janin), “Pseudonimowanie intymności. Autobiograficznośd praktyk artystycznych Marii Anto”

Moderatorka: Agata Jakubowska

The topic of the 8th edition of the Feminist Seminar is “mistress-not-mistress”. We wish to take a closer look at women artists who offer a broadly recognised role-model and enjoy undisputed authority, and yet their attitude is devoid of loftiness and sense of superiority. This seminar is held in the space of the exhibition of works by Andrzej Szewczyk, while Ewa Zarzycka’s performance “Not Yet…” inaugurates the session in order to establish a link between the exhibition and the seminar focus.

Plan of the seminar:
1. Monika Aleksandrowicz & Beata Oberc-Niemczyk “Wanda Gołkowska – Everything Is a Process”
2. Ewa Mrozikiewicz “Elżbieta Jabłooska – Anti-Successism and the Ethics of Care”
3. Aleksandra Grzemska (delivered by Zuzanna Janin) “Pseudo-Animation of Intimacy. The Autobiographical Dimension of Maria Anto’s Artistic Practice”

Moderated by: Agata Jakubowska

Performans Ewy Zarzyckiej, fot. Remi Urant.

sobota, 15.06.2019, godz. 12.00-15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 15.06.2019, noon–3pm
lokal_30, Wilcza 29a/12, Warsaw

VII SemFem: Mistresses
7th SemFem: Mistrzynie

Tematem VII edycji Seminarium Feministycznego są „Mistrzynie”. To feministyczna klasyka – promowanie kobiecych autorytetów, wzorców mądrości i sukcesu. Figury mistrzyń są niezbędne w świecie sztuki, który bez nich pozostaje niepełny, zubożony o reprezentantki połowy populacji. Liczba mistrzyń musi wzrastać, by adekwatnie odzwierciedlać udział artystek w świecie sztuki.
Podczas VII edycji Seminarium zapytamy o możliwe strategie działania: co robić, by doświadczenie artystek, które jest marginalizowane i spychane do niszy trywialności, prywatności oraz indywidualizmu, przemienić w takie, które promieniuje na zewnątrz i staje się wzorem dla innych.

1) Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Marginesy, czyli tekst główny. Szkic wokół twórczości Pierwszych Mistrzyń

2) Anna Baranowa, Jadwiga Maziarska, Janina Kraupe – mistrzynie nieoczywiste

3) Ewa Bloom Kwiatkowska, KOBRO / Identyfikacje / auto-da-fe’

4) Malwina Niespodziewana, Korepetycje z awangardy – Kobro, Rosenstain, Jarema. Doświadczenie vs. Twórczość

Moderatorka: Magdalena Ujma

VII Seminarium Feministyczne odbędzie się w Krakowie, w Domu Norymberskim. W tym samym dniu i miejscu nastąpi finisaż wystawy zbiorowej „HERstoria sztuki II”. Wystawa, zorganizowana w związku z „Rokiem Kobiet na ASP”, wpisuje się w cykl dorocznych wystaw przygotowywanych na 8 marca przez Iwonę Demko i Renatę Kopyto.

The 7th edition of the Feminist Seminar is devoted to Mistresses”. It is a feminist classic: promoting female figures of authority, role-models of wisdom and success. Mistress figures are indispensable in the art world, which otherwise remains incomplete and devoid of representatives of half of the population. The number of mistresses must remain on the rise in order to adequately reflect the participation of women artists in the art world.

During this edition we will ask about possible strategies of action: what to do in order to transform the marginalised experience of women artists, which is relegated to the niche set aside for triviality, privacy and individualism, into an experience that shines out into the world and sets a model to follow.

1) Małgorzata Dawidek-Gryglicka, Margins, or the Main Text. A Sketch around the Work of the First Mistresses

2) Anna Baranowa, Jadwiga Maziarska, Janina Kraupe – Unobvious Mistresses

3) Ewa Bloom Kwiatkowska, KOBRO / Identifications / auto -da -fe’

4) Malwina Niespodziewana, Tutorial in the Avant-Garde – Kobro, Rosenstein, Jarema. Experience vs Creative Work

Moderated by: Magdalena Ujma

The 7th Feminist Seminar will take place at the Nuremberg House in Krakow. The same day and venue will see the closing ceremony of the group exhibition “The Herstory of Art: II”. Organised in connection with the “Women’s Year at the Academy of Fine Arts”, the show sits within the cycle of annual exhibitions created for 8 March by Iwona Demko and Renata Kopyto.

30.03.2019, godz. 12.00–15.00
Dom Norymberski, ul. Skałeczna 2, Kraków

30.03.2019, godz. 12.00–15.00
Dom Norymberski, ul. Skałeczna 2, Kraków

VI SemFem: Strój jako narzędzie oporu
6th SemFem: Attire as a Tool of Resistance

Wystąpienia:

1. Małgorzata Markiewicz, Krytyka, Kryzys, Kreacja

2. Izabela Maciejewska, Strój jako protest przeciwko faszyzacji i wykluczeniu: „Getto XXI” (2014-2015), „Złodzieje i Złodziejki Tęczy” (2015-2018)

3. Eliza Proszczuk, UNIFORMY

Moderatorka: Agata Jakubowska

Papers:

1.  Małgorzata Markiewicz, Criticism, Crisis, Creation

2. Izabela Maciejewska, Attire as Protest against the Rise of Fascism and Exclusion: “Ghetto XXI” (2014–2015), “Rainbow Thieves” (2015–2018)

3. Eliza Proszczuk, UNIFORMS

Moderated by: Agata Jakubowska

Eliza Proszczuk, "Spacer" | "Walk", 2014

sobota, 08.12.2018, godz. 12.00–15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 8 December 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw

V SemFem: Strój jako element kształtowania wizerunku artystek
5th SemFem: Attire as an Element of Shaping Women Artists’ Image

Wystąpienia:

1) Paweł Możdżyński, Drescode artystek w perspektywie socjologicznej

2) Anna Ciabach, Gorset, fartuch, suknia, sztandar – strój i odniesienia do niego w sztuce Marii Pinińskiej-Bereś

3) Iwona Demko, Różowy manifest

4) Agata Zbylut, Pańcia

Moderatorka: Agnieszka Rayzacher

Papers:

1) Paweł Możdżyński, Women Artists’ Dress Code as Seen from a Sociological Perspective

2) Anna Ciabach, Corset, Apron, Gown, Banner – Attire and References to It in the Art of Maria Pinińska-Bereś

3) Iwona Demko, Pink Manifesto

4) Agata Zbylut, Mommy

Moderated by: Agnieszka Rayzacher

Maria Pinińska-Bereś, "Transparent", pola krakowskiego Prądnika, 1980, dzięki uprzejmości galerii Monopol | "Banner", fields in Krakow’s area of Prądnik, 1980, courtesy of the Monopol Gallery

sobota, 06.10.2018, godz. 12.00-15.00
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warszawa

Saturday, 6 October 2018, noon – 3 PM
lokal_30, ul. Wilcza 29a/12, Warsaw