Seminarium Feministyczne – SemFem
Feminist Seminar – SemFem

Seminarium Feministyczne (SemFem) jest inicjatywą badawczo-artystyczną polegającą na stworzeniu miejsca spotkań, wymiany doświadczeń i wiedzy dla osób związanych z polem sztuk wizualnych. Głównym celem jest wcielanie w życie feminizmu, postrzeganego nie tylko z perspektywy ideowej i emancypacyjnej, lecz także jako praktykowanie empatii, solidarności, troski oraz budowanie wspólnoty. Cele te SemFem realizuje poprzez spotkania, których uczestniczki i uczestnicy przedstawiają prezentacje, rozmawiają ze sobą, dzielą się wiedzą, doświadczeniami, dyskutują i zwierzają się. Istotne jest dla nas pomijanie akademickiej i hierarchicznej otoczki wiedzy, zasadnicza – horyzontalność, wzajemne wspieranie się i dzielenie informacjami, doświadczeniami i emocjami. 

Seminarium powstało w 2017 roku z inicjatywy Agaty Jakubowskiej, Anki Leśniak, Agnieszki Rayzacher i Magdy Ujmy. Pierwotnie było grupą dyskusyjną. Obecnie, w nieco poszerzonej formule, w której znalazło się miejsce na wystąpienia performatywne, jest prowadzone przez Ankę Leśniak, Agnieszkę Rayzacher, Karolinę Majewską-Guede, Paulinę Olszewską i Dorotę Walentynowicz. Odbywa się co dwa lub trzy miesiące w lokalu_30 w Warszawie lub online. Organizowane są także edycje wyjazdowe. Dotychczas odbyły się w Muzeum Sztuki w Łodzi, Galerii Studio w Warszawie, Domu Norymberskim w Krakowie i podczas Festiwalu Konteksty w Sokołowsku.

W czasie Seminariów poruszamy różnorodną tematykę, od związków twórczych, przez sytuację na akademiach, po ekofeminizm i feministyczne instytucje kultury. Każda edycja jest poprzedzona otwartym naborem uczestniczek i uczestników. Goszczą u nas osoby prowadzące badania, uprawiające sztukę, organizatorki i organizatorzy wydarzeń artystycznych, ich obserwatorki i obserwatorzy, miłośnicy i miłośniczki kultury, rozumianej jako wspólnota. 

Uruchomienie strony internetowej stanowi dla nas nowy etap funkcjonowania SemFem. Według naszego założenia ma ona zawierać nie tylko archiwum dotychczasowych Seminariów oraz ogłoszenia o kolejnych CFP. Pragniemy, aby stała się także miejscem wymiany myśli i publikacji tekstów, czyli przeniosła do sieci to, czym SemFem zajmuje się w praktyce. Zachęcamy do zgłaszania swoich esejów łączących szeroko rozumianą tematykę feministyczną z polem współczesnej kultury. Naszym pragnieniem jest wyjście z tą inicjatywą poza granice Polski, dlatego też w miarę możliwości będziemy tłumaczyły zamieszczane treści na język angielski. Jesteśmy również otwarte na teksty i informacje w innych językach dotyczące tego, co dzieje się na świecie w interesującym nas zakresie.

 

Strona została uruchomiona dzięki wsparciu finansowemu M.St. Warszawy.

The Feminist Seminar (SemFem) is a research and artistic initiative that establishes a space of meetings as well as knowledge and experience exchange between representatives of the field of visual arts. Its primary goal is the practical implementation of feminism, seen not only from an ideological and emancipatory perspective, but also as a practice of empathy, solidarity, care and community building. SemFem works towards this goal by organising meetings whose participants present papers, talk, share knowledge and experience, hold discussions and confide in each other. We find it crucial to bypass the academic and hierarchical encompassment of knowledge by opting for horizontality, mutual support and sharing information, knowledge and emotions.

The Seminar was initiated in 2017 by Agata Jakubowska, Anka Leśniak, Agnieszka Rayzacher and Magda Ujma. Initially a discussion group, it currently functions in a broader format that also includes performative manifestations and is hosted by Anka Leśniak, Agnieszka Rayzacher,   Karolina Majewska-Guede, Paulina Olszewska i Dorota Walentynowicz. Meetings take place every two months at lokal_30 in Warsaw. Off-site editions are also organised, and have so far taken place at Muzeum Sztuki in Łódź, Studio Gallery in Warsaw, the Nuremberg House in Krakow and the Contexts Festival in Sokołowsko.

The Seminars address a variety of topics, from creative relationships, to the situation in academia, to ecofeminism and feminist cultural institutions. Each edition is preceded by an open call for participants. We welcome researchers, artists, organisers and audiences of artistic events, enthusiasts of culture understood as a community.

The launch of our website marks a new stage in the life of SemFem. It is devised not only as an archive of Seminar sessions and a platform to announce new CFPs. Our intention is to turn the website into a place where thoughts are exchanged and texts are published in order to offer an online presence to everything that SemFem works with in practice. We encourage submissions of essays that connect broadly understood feminist topics with the field of contemporary culture. We wish to go with our initiative beyond the Polish borders, and therefore, whenever possible, we will translate published content into English. We are also open to texts and information submitted in other languages concerning international developments in the scope of our interests. 

The website was launched with the financial support of the City of Warsaw.