XXX SemFem: Czujne ciała: sztuka i medycyna
30th SemFem: Vigilant bodies: art and medicine

Zapraszamy na XXX Seminarium Feministyczne
Czujne ciała: sztuka i medycyna
13 stycznia 2024, godz. 15.00-18.00
Fundacja Alina, Brzozowa 31/33, 00-258 Warszawa

Program wystąpień:
1) Sylwia Gorak, “Echolokacja -sztuka-choroba-przemiana”
2) Iza Moczarni-Pasiek, “Kalendarz Amazonek – herstoria pewnej idei”
3) Patrycja Orzechowska, “Miłość i Medycyna. Antologia (1864-2014), 2014”
4) dr Magdalena Furmanik-Kowalska, “Lekarstwo na ból. O sztuce chińskiej artystki Zhang Yanzi”
5) Barbara Niewiadomska, “JA. ONA. JEJ. Portrety kobiet.”

W „Narodzinach kliniki” Michel Foucault przedstawia genezę funkcjonowania w społeczeństwie koncepcji normy jako modelu epistemologicznego organizującego wiedzę. Wpisana w ten model współczesna medycyna, jako jedno z narzędzi poznawania zobiektywizowanej prawdy o świecie, traktuje chorobę jako
niezgodną z normą, kładąc jednocześnie duży nacisk na utrzymanie kontroli nad ciałem.
Aktywności twórcze mają potencjał podważania dominujących narracji i sposobów myślenia o ciele – poszukiwania nowych definicji, nowego znaczenia cielesności. Proponowania nowych sposobów bycia, funkcjonowania w przestrzeni publicznej, wprowadzania niestygmatyzujących zasad, a nawet emancypacji niemieszczącej się w kanonach społecznych cielesności. Obserwacja ciała, które jest lub staje się niepotoczne, może przerodzić się w kreatywny stan twórczy, który pełni rolę regeneracji ciała, oswajania tematu choroby lub/i przemian ciała.
„Czujne ciała” to tytuł XXX Seminarium Feministycznego, które odbywać się będzie w przestrzeni Fundacji Alina przy ulicy Brzozowej w Warszawie. Przestrzeń ta była w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku pracownią rzeźbiarki Aliny Szapocznikow. Postawę twórczą Szapocznikow cechowały – jak piszą organizatorki – przede wszystkim odwaga w eksperymentowaniu z materią, formą i tematyką prac oraz przełamywaniem tabu, i.a. poszukiwanie namacalności życia, cielesności, przemijalności, transgresji, sprawczości. XXX Seminarium Feministyczne towarzyszy zakończeniu organizowanej w Fundacji Alina wystawy „Change of Life” Moniki Mamzety, która w swoich pracach dekonstruuje kulturowe/przedmiotowe postrzeganie ciała i zwraca uwagę na biologię nierozerwalnie związaną z kobiecym życiem. Odpowiadając na zaproszenie do zorganizowania tu kolejnej edycji Seminarium Feministycznego przędziemy dalej powyższe wątki. Czym jest doskonałość ciała? Czy kryzys ciała może stać się impulsem do praktyki twórczej, badawczej; do tworzenia społeczności? W jaki sposób wyjątkowość ciała kształtują jego przemiany takie jak np.: choroba, zabiegi medyczne, dziedzictwo genetyczne, ślady upływu czasu? Jak manifestuje się w sztuce temat opieki medycznej? Czy praktyka artystyczna może być tożsama z praktyką leczenia?

Ilustracja: Sylwia Gorak, DRAWING PERFORMANCE – looking for the light-switch in the fair room, Londyn, Byam Shawn School Of Arts, dzięki uprzejmości artystki

Zapis spotkania:

XXX Seminarium Feministyczne: Czujne ciała: sztuka i medycyna from Seminarium Feministyczne on Vimeo.

A cordial invitation to the 30th Feminist Seminar
Vigilant bodies: art and medicine
13 January 2024, 3 pm – 6 pm, Alina Foundation, Brzozowa 31/33 Street 00-258 Warsaw 

Plan of the seminar:
1) Sylwia Gorak “Echolocation-art-disease-transformation”
2) Iza Moczarni-Pasiek “Amazon Calendar – a herstory of an idea”
3) Patrycja Orzechowska “Love and Medicine. An Anthology (1864-2014), 2014”
4) Dr Magdalena Furmanik-Kowalska “Medicine for pain. On the art of the Chinese artist Zhang Yanzi”
5) Barbara Niewiadomska “ME. SHE. HER. Portraits of women.”

In The Birth of the Clinic, Michel Foucault presents the genesis of the concept of the norm as an epistemological model organising knowledge in society. Inscribed in this model, contemporary medicine, as one of the tools for learning objectified truth about the world, treats illness as incompatible with the norm, while placing great emphasis on maintaining control over the body.
Creative activities have the potential to challenge dominant narratives and ways of thinking about the body – seeking new definitions, new meanings of corporeality. To propose new ways of being, of functioning in public space, to introduce non-stigmatising rules and even to emancipate corporeality that does not fit into social canons. Observing a body that is, or becomes, non-bodily can turn into a creative state that plays the role of regenerating the body, taming the subject of illness and/or bodily transformations.
“Vigilant Bodies” is the title of the XXX Feminist Seminar, which will take place in the space of the Alina Foundation on Brzozowa Street in Warsaw. The space was the studio of sculptor Alina Szapocznikow in the 1960s. According to the organisers, Szapocznikow’s creative stance was characterised primarily by her courage to experiment with matter, form and subject matter in her works, and by breaking taboos, i.a. by her search for the tangibility of life, corporeality, transience, transgression and agency. The XXX Feminist Seminar accompanies the conclusion of the Change of Life exhibition organised at the Alina Foundation by Monika Mamzeta, whose works deconstruct the cultural/objective perception of the body and draw attention to the biology inherent in women’s lives.
Responding to the invitation to organise the next edition of the Feminist Seminar here, we will spin the above themes further. What is the perfection of the body? Can the crisis of the body become an impetus for creative practice, for research; for community building? How is the uniqueness of the body shaped by its transformations such as illness, medical procedures, genetic inheritance, traces of the passage of time? How is the theme of medical care manifested in art? Can artistic practice be identical to the practice of healing?

photo: Sylwia Gorak, DRAWING PERFORMANCE – looking for the light-switch in the fair room, London, Byam Shawn School Of Arts,courtesy of the artist

Video:

XXX Seminarium Feministyczne: Czujne ciała: sztuka i medycyna from Seminarium Feministyczne on Vimeo.